Get Adobe Flash player

Placówka promująca zdrowie

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Promocji Zdrowia w I półroczu roku 2012/2013

Zespół Promocji Zdrowia wraz z pozostałymi pracownikami przedszkola zrealizował następujące punkty rocznego planu:

 1. 1.Podnoszenie świadomości prozdrowotnej wśród pracowników: szkolenie Rady Pedagogicznej i personelu

Wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniu WDN prowadzonym przez metodyka wychowania fizycznego mgr W. Zdanuczyka pt „Metody realizacji zajęć ruchowych w pracy z dzieckiem w przedszkolu.” (9 -16.11.2012)

Niektóre nauczycielki brały udział w innych szkoleniach , których tematyka wiąże się ze zdrowiem:

 • „Rola i zadania koordynatora ds. promocji zdrowia” 10.10.2012, 2 osoby
 • Szkolenie koordynatorów programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” 23.11.2012 jedna osoba
 • „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole” 20 -21.10.2012; 4 osoby
 1. 2.Prowadzenie diagnozy samopoczucia członków społeczności przedszkola

W listopadzie 2012r przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród pracowników przedszkola oraz wśród rodziców (budynek przy ul Sienkiewicza).

Wszystkie osoby ankietowane pracujące w przedszkolu pozytywnie wyraziły się o atmosferze i relacjach koleżeńskich (100%) Zdecydowanie przeważają pozytywne opinie na temat atmosfery i relacji między pracownikami. Pojawiły się pojedyncze opinie na temat pojawiających się czasem niedomówieniach.

Badania wśród rodziców przeprowadzono w dwóch grupach. Zebrano łącznie 23 ankiety. Rodzicom w większości podoba się propagowanie zdrowego stylu życia, wychodzenie na podwórko i zdrowe posiłki. Zadowoleni są również z wyposażenia i wyglądu sal, organizowanych zajęć i zajęć dodatkowych. Dużo osób stwierdziło, że wszystko im się w przedszkolu podoba. Na pytanie o proponowane zmiany w przedszkolu pojawiły się pojedyncze odpowiedzi.

 3.Zwiększenie liczby zajęć ruchowych i sportowych

Nauczycielki dużą wagę przywiązują do organizowanych codziennie zabaw ruchowych we wszystkich grupach. Na początku roku szkolnego każda nauczycielka starała się zauważyć, którą sprawność ruchową w jej grupie trzeba szczególnie rozwinąć. Wynikało to z zauważonych braków w niektórych dziedzinach a czasem potrzeb, np. dzieci trzyletnie mają zwykle problemy z równowagą, w grupie cztero- i pięciolatków przydatną umiejętnością będzie sztafeta, z którą mają jeszcze duży kłopot czterolatki. Każda nauczycielka

Nauczycielki prowadzą koło sportowe, które odbywają się co tydzień, uczestniczy w nich 10 dzieci. Zajęcia te miały rozbudzać zainteresowania sportem i ruchem, jako aktywną formą wypoczynku i zdrowym trybem życia. Prowadzone są w formie gier i zabaw ruchowych z elementami zabaw integrujących grupę. Przedszkolaki aktywnie i chętnie uczestniczą w proponowanych przez nauczycielki formach zajęć.

W grupie 4-5 latków co tydzień w czwartek prowadzone są zajęcia ruchowe i zabawy ruchowe przez wolontariuszki z Gimnazjum w Wasilkowie pod opieką pani Doroty Cywoniuk – nauczyciela wychowania fizycznego.

Sportowe piątki są realizowane w każdy piątek :

- rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu (plac zabaw)

- systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych

 Codziennie organizowane są zabawy i zajęcia sportowe

Każda nauczycielka codziennie organizuje zabawy sportowe. W grupach młodszych są to co najmniej trzy zabawy ruchowe dziennie oraz jedne zajęcia ruchowe jako jednostka dydaktyczna. Grupy starsze mają rano ćwiczenia poranne lub zabawę ruchową, w ciągu dnia jeszcze co najmniej dwie zabawy ruchowe oraz zajęcia ruchowe dwa razy w tygodniu.

Oprócz tego organizowane są różnego rodzaju zabawy w czasie których dzieci są aktywne i ruch jest w nich znaczącym elementem.

W czasie przeznaczonym na zabawy na podwórku, w razie niepogody każda nauczycielka zobowiązana jest do organizowania zabaw o charakterze sportowym w sali.

 4.Poszukiwanie i wykorzystywanie interesujących metod propagowania zdrowego stylu życia

Praca metodą projektów. Metoda projektów zaliczana jest do najbardziej rozwijających metod pracy, uczy kreatywności, samodzielności w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, w działaniu, wzmacnia u dzieci wiarę we własne możliwości. Nawet realizując temat nie związany bezpośrednio ze zdrowiem, wyrabiamy u dzieci najbardziej pożądane cechy i umiejętności (psychospołeczny aspekt zdrowia)

W przedszkolu przy ul Sienkiewicza zrealizowano następujące projekty badawcze:

Gr IV

 • projekt „Warzywa” który zmienił się w projekt „Cebula” (8.10.2012 -22.10 2012, ponad 2 tygodnie)
 • projekt „Drzewko świąteczne” (19.11.2012 -23.12. 2012, 3 tygodnie)

Gr V

 • projekt „Jabłko” (8.10.2012 -29.11.2012, 3 tygodnie)
 • projekt „Jestem Polakiem” (12.11.2012 -7.12.2012)

W ramach realizowanych projektów odbyło się dużo bardzo ciekawych zajęć. Były to zajęcia w terenie, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi w charakterze ekspertów oraz mnóstwo zajęć praktycznych. Niezwykle rozwijające i emocjonujące dla dzieci było robienie soku z jabłek, pieczenie szarlotki, robienie surówek warzywnych, syropu z cebuli oraz różnego rodzaju zajęcia badawcze.

Grupy z ul Polnej:

Projekt ,, Woda”- ( w grupie 3-4latków, 14 -18 stycznia 2013) realizacja tematyki

Zajęcia integracyjne poza terenem przedszkola

 • Nauczycielki z grupy IV zorganizowały ognisko integracyjne w Świętej Wodzie z zabawami i grami o charakterze sportowym
 • Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni przedszkola (wraz z emerytowanymi pracownikami) spotkali się na przedszkolnej uroczystości z okazji nadania imienia. Po oficjalnej części wszyscy miło spędzili czas na zdrowym biesiadowaniu i miłych rozmowach (chętni mogli również poruszać się przy muzyce).

 5.Udział w programie „Aquafresh”- wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych

Wszystkie grupy w przedszkolu przystąpiły do realizacji programu Aquafresz, trwającego cały rok. Wszystkie dzieci regularnie, codziennie myją zęby w przedszkolu. Każda grupa zrealizowała też cykl zajęć dydaktycznych, trwający tydzień, który uczy dzieci dbałości o higienę jamy ustnej. Dzięki interesującym metodom oraz ciekawym materiałom pozyskanym od sponsorów, zajęcia te były bardzo atrakcyjne.

 6.Realizacja programu Bezpieczny Przedszkolak.

Trzy grupy rozpoczęły realizację programu Bezpieczny Przedszkolak

 7.Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”

W grupie dzieci pięcioletnich (ul Sienkiewicza) realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie emocjonalne dziecka. Uczy on jak rozpoznawać uczucia, rozmawiać o nich, jak prosić o pomoc, radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. z samotnością i odrzuceniem, kiedy jest się krzywdzonym, jak rozwiązywać konflikty. Zajęcia prowadzi przeszkolona w tym celu nauczycielka mgr Wioleta Kotowicz.

8.Pedagogizacja rodziców

Nauczycielki wydają w przedszkolu gazetki „Plum”, „Świat przedszkolaka”. W każdym numerze zamieszczane są artykuły poruszające ważne tematy wychowania i zawsze jest co najmniej jeden artykuł o zdrowiu. Gazetki propagują też ideę placówki promującej zdrowie, informuje rodziców o działaniach zespołu.

Informacje dotyczące kierunków działań i ważnych wydarzeń zawarte są na stronie internetowej przedszkola.

Nauczycielki systematycznie, przez cały rok współpracują z rodzicami, informują ich i starają się wskazywać rodzicom kierunki oddziaływań wychowawczych.

9.Tworzenie warunków do codziennego korzystania ze spacerów i pobytu na świeżym powietrzu.

Codzienny pobyt dzieci na dworze wynika z obowiązku realizowania podstawy programowej. W tym roku nauczycielki wydłużyły czas pobytu i zabaw na podwórku na późne godziny popołudniowe. Oprócz wyjścia przed obiadem, dzieci spędzają na dworze dużo czasu po południu, często aż do odebrania ich przez rodziców.

W ubiegłych latach przeszkodą w przedpołudniowym wychodzeniu na podwórko były zajęcia dodatkowe odbywające się w tych godzinach. Staraniem zespołu w tym roku zajęcia te zostały przesunięte, tak aby nie kolidowały z czasem zabaw na dworze.

W miarę potrzeb wymieniane są i zakupywane nowe zabawki które urozmaicają zabawy na placu przedszkolnym. Jesienią zakupione zostały małe piłeczki do zabaw z celowaniem, stożki ustawiane w slalomie, rury dźwiękowe i duże plastikowe łopatki do śniegu.

10.Realizacja programu edukacji zdrowotnej

 Wszystkie nauczycielki realizują plan edukacji zdrowotnej „Żyjmy zdrowo i wesoło”. Obejmuje on cztery główne części: szeroko pojęta wiedza o zdrowiu, bezpieczeństwo, aktywność ruchowa oraz higiena. Treści te realizowane są w postaci bloków tematycznych realizowanych przez cały tydzień oraz przy okazji wszystkich innych zajęć dydaktycznych i praktycznych.


Alina Wiszowata - koordynator

Joanna Broniszewska - Hyży - dyrektor

 

____________________________________


Sprawozdanie z działalności Zespołu Promocji Zdrowia Rok szkolny 2011/2012


Zespół Promocji Zdrowia wraz z pozostałymi pracownikami przedszkola zrealizował następujące punkty rocznego planu:

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej i personelu.
Cała kadra pedagogiczna została przeszkolona na temat  udzielania pierwszej pomocy (8 -9.11.2011) –kurs doskonalący. Również cała kadra wzięła udział w szkoleniu „ABC wczesnej interwencji”  (02.11.2011).  Nauczycielki rozpoczynające pracę w naszym przedszkolu oraz te, które dotąd nie prowadziły Bezpiecznego Przedszkolaka wzięły udział w szkoleniu I i II stopnia Bezpiecznego Przedszkolaka, łącznie 4 osoby I stopień i 8 osób II stopień..
W drugim semestrze kadra pedagogiczna wzięła udział w następujących szkoleniach:
„Mały złośnik – przedszkolaki w świecie konfliktu”(Klanza, 21.03.2012), które uczyło, jak radzić sobie ze złymi emocjami dziecka;
„Etyka pracy nauczyciela”(23.02.2012), dotyczące etyki postępowania pracowników w miejscu pracy.

2. W styczniu 2012 rozpoczęto realizację programu profilaktycznego Bezpieczny Przedszkolak.
W budynku przy ul Sienkiewicza wszystkie cztery grupy przeprowadziło pełny cykl zajęć. W przedszkolu przy ul Polnej również cztery grupy realizowało program.
W ramach programu oprócz zajęć dydaktycznych zorganizowane zostały spotkania z policjantem w przedszkolu 23.02.2012; 9.03.2012 spotkanie gr I z pracownikiem Straży Granicznej; spotkanie z policjantami oraz ich psami na placu przedszkolnym (16.05); spotkanie z psami ze stowarzyszenia Alpi (1.06 2012), wycieczka do straży pożarnej (16.05 gr II i IV).
W przedszkolu przy ul Polnej: Spotkanie z policjantem 13.03.12r. i psem policyjnym 17.05 . 12r ; z psami ze stowarzyszenia „ALPI”- 01.06.12r.;

3. Zwiększono liczbę zajęć ruchowych i sportowych dla dzieci. Nauczycielki dużą wagę przywiązują do codziennego organizowania atrakcyjnych zabaw ruchowych dla dzieci.
W przedszkolu przy ul. Polnej utworzono koło sportowe.
Aby zwiększyć zainteresowanie oraz uatrakcyjnić zajęcia sportowe nauczycielki organizowały spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z karateką, instruktorem w siłowni w Wasilkowie.
Zorganizowano olimpijkę przedszkolną między dziećmi z gr IV przy ul Sienkiewicza a kołem sportowym z budynku przy ul Polnej. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności sportowe i uczestniczyć w prawdziwej sportowej rywalizacji (25.05. 2012).
W grupie drugiej (ul Sienkiewicza) zorganizowano interesujące zajęcia tematyce sportowej. We współpracy z rodzicami zorganizowano pokaz szermierki dla dzieci (12.04.2012) oraz zajęcia sportowe z piłkami (26.06.2012).
W przedszkolu przy ul Polnej: Zajęcia otwarte dla rodziców w grupie 5 latków, 5 godz
Zajęcia sportowe prowadzone przez uczennice Gimnajuzm w Wasilkowie 1 raz w tygodniu w grupie 3, 4, 5 latków.

4. Prowadzone są działania w celu zwiększenia świadomości prozdrowotnej rodziców. Systematycznie ukazują się artykuły na temat różnych aspektów zdrowia w wydawanej w przedszkolu gazetce „Plum”. Nauczycielki opracowują referaty oraz artykułu dla rodziców (wywieszane na tablicach dla rodziców). W lutym ( 09.02.2012) planowana jest prelekcja dla rodziców prowadzona przez psychologa na temat „Kary, nagrody, konsekwencje”.
W przedszkolu przy ul Polnej 25.11.2011 zorganizowano prelekcję dla rodziców prowadzoną przez psychologa.

5. W przedszkolu zrealizowany został program „Tęczowe smaki lubią wszystkie dzieciaki”. propagujący zachowanie właściwych proporcji pomiędzy różnymi grupami produktów żywnościowych.  Program realizowały cztery grupy przedszkolne w październiku 2011.

6. Wszystkie grupy przedszkolne zrealizowały program „Mamo, tato, wolę wodę”    (październik /listopad 2011), który miał nauczyć dzieci, jak ważnym, zdrowym  i niezbędnym  dla życia napojem jest woda.

7.  W grupie dzieci pięcioletnich (ul Sienkiewicza) realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”, promujący zdrowie emocjonalne dziecka. Uczy on jak rozpoznawać uczucia, rozmawiać o nich, jak prosić o pomoc, radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. z samotnością i odrzuceniem, kiedy jest się krzywdzonym, jak rozwiązywać konflikty.

8. Dwie najstarsze grupy w przedszkolu przy ul Sienkiewicza zrealizowało cykl zajęć programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Realizowano go w marcu i kwietniu 2012( gr.IV 05-09.03.2012; gr III 16 -20.04.2012). Składał się z pięciu zajęć, na których dzieci między innymi rozmawiały o skutkach palenia papierosów, przebywania w zadymionych pomieszczeniach oraz jak zachować się gdy są narażone na dym papierosowy.

9. Nauczycielki starają się wykorzystywać niekonwencjonalne i interesujące metody propagowania zdrowego stylu życia. W październiku we wszystkich grupach organizowane były „dni owocowe” a następnie „dni warzywne”. Dzieci w grupach przygotowywały sałatki, surówki, szaszłyki, kanapki, warzywne kukiełki i inne owocowo –warzywne cuda.
Realizując tematykę dotyczącą leczenia i pracy lekarza dzieci z gr I (Sienkiewicza) poszły na wycieczkę do ośrodka zdrowia (26.04.2012), dzieci z gr IV 14.06.2012.

10. W przedszkolu zorganizowany został rodzinny konkurs plastyczny pt. „Jedz owoce i jarzyny, w nich są same witaminy”. W budynku przy ul Sienkiewicza wpłynęło 28 niezwykle ciekawych i oryginalnych prac, które ozdobiły cały hol przedszkolny. Dzieci wzięły też udział w konkursach organizowanych przez inne placówki, np. Gali Przedszkolaka „Co to jest zdrowie”20.11.2011). Konkurs plastyczny „Mamo, tato, wolę wodę”( XI 2011), Konkurs plastyczny „Tęczowa piramida zdrowego żywienia”(16.11.2011)

W drugim semestrze dzieci wielokrotnie brały udział w konkursach na temat zdrowego stylu życia organizowanych przez placówki z całego kraju.
Dzieci z przedszkola przy ul Sienkiewicza brały udział w następujących konkursach:
•    Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. ,,Wesoły przedszkolak to zdrowy przedszkolak”( 06.04. 2012; wyróżnienie Wiktoria Pęza gr II)
•    Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. ,,Dbamy o swoje zdrowie”( 26.04.2012)
•    Konkurs dla placówek promujących zdrowie-konkurs plastyczny pt. ,,Na drodze mojego życia”( 23.04.2012)
•    Konkurs plastyczny pt. ,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”(18.05.2012)
•    Konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy”(30.04.2012)
•    Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczny Przedszkolak”(VI 2012)

11. Aby stworzyć bezpieczne środowisko prowadzone są remonty i modernizacja pomieszczeń przedszkolnych. W budynku przy ul Polnej dobudowano wewnątrz i wyposażono nową salę, przeprowadzono remont pokoju socjalnego, odmalowano klinkier w sali 3, 4 –latków i 4 –latków. Każda grupa zakupiła nowe zabawki i pomoce edukacyjne. Dzieci z przedszkola przy ul Sienkiewicza otrzymały kolorowe piłki gimnastyczne, przeznaczone do zajęć ruchowych dla każdego dziecka w grupie. Nauczycielki pozyskały środki na zakup piłek z publikowanej w przedszkolu gazetki.
W czasie festynu rodzinnego (16.06.2012) organizowanego przez przedszkole prowadzone były różne formy zbiórki pieniędzy. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla dzieci.
Plac zabaw przy ul. Sienkiewicza został ogrodzony dodatkowym płotem dookoła miejsca zabaw dzieci. Dzięki temu wzrosło bezpieczeństwo dzieci: zmniejszyło się ryzyko oddalenia się dziecka bez wiedzy nauczyciela, nie ma bezpośredniego kontaktu osób obcych przechodzących przez teren przedszkola z dziećmi, nauczyciel z grupą może korzystać z placu w godzinach popołudniowych, co dotąd było utrudnione ze względu na dużą liczbę osób przewijających się przez plac zabaw.
W marcu 2012 wokół przedszkola przy ul Sienkiewicza zdemontowano chodnik, który był ścieżką prowadzącą przez teren przedszkola dla okolicznej ludności. Miejsce to zostało odgrodzone i przeznaczone na miejsce zabaw dzieci z najmłodszych grup, również dla grupy żłobkowej. Jest to kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa na terenie przedszkola.

Alina Wiszowata - koordynator

Joanna Broniszewska - Hyży - dyrektor

 

Realizowanie treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu

Oprócz działań zaplanowanych i zrealizowanych przez Zespół Promocji Zdrowia zrealizowano inne przedsięwzięcia i działania w dziedzinie edukacji zdrowotnej uwzględniając aspekt psychospołeczny zdrowia oraz treści ekologiczne, które są w ścisłym związku z edukacją zdrowotną.

 1. Wszystkie nauczycielki przedszkola realizowały plan edukacji zdrowotnej „Żyjmy zdrowo i wesoło”. Realizacja tego programu przyniosła efekty w postaci zainteresowania dzieci własnym zdrowiem i rozwojem. Dzieci nauczyły się w jaki sposób na co dzień mogą dbać o zdrowie własne i innych, wykształciły podstawowe nawyki higieniczno –kulturalne.

W trakcie realizowanych zajęć ruchowych dzieci rozwijały swoją sprawność fizyczną, systematycznie korzystały z wypoczynku na świeżym powietrzu.

     2.   Działania praktyczne realizowane z dziećmi.

 • codzienne prowadzenie zabaw lub zajęć ruchowych
 • codzienne spacery i zabawy na placu przedszkolnym     
 • codzienne mycie zębów w przedszkolu,
 • poprawne mycie się, wycieranie,
 • korzystanie z toalety,
 • dostosowywanie ubioru do okoliczności, wykonywanych czynności i temperatury otoczenia,
 • opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania się,
 • dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie lub na kradzież,
 • utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu,
 • dbanie o czystość zabawek i miejsc do zabawy w przedszkolu,
 • dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego: unikanie hałasu, krzyczenia; stały wypoczynek w ciągu dnia,
 • radzenie sobie w niektórych sytuacjach trudnych,
 • zaakceptowanie własnej porażki i cudzego sukcesu.

3. Poszukiwanie niekonwencjonalnych metod upowszechniania postaw prozdrowotnych, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 • badania stomatologiczne wśród wszystkich dzieci czter- i pięcioletnich
 • badania pod kątem wad postawy przez fizjoterapeutów ( wszystkie cztero- i pięciolatki)
 • Spotkanie z pielęgniarką (gr II, Sienkiewicza)
 • Spotkanie ze stomatologiem (Gr II, III i IV Sienkiewicza)
 • W przedszkolu przy ul Polnej:
 • Wycieczka do gabinetu stomatologicznego – 3-4 latki (23.02.12r.), spotkanie ze stomatologiem – 4 latki (22.02.12r.)
 • spotkanie z siostrą PCK „Jak pomagamy innym?”23.02.12r.;
 • Wycieczka do apteki – 3,4 latki (luty 12r.); 4 latki (29.02.12r.)
 • spotkanie z Karateką Panem Dariuszem Ilczuk. 15.06.12r iiiiiibrakuje mi jednej daty!!
 • Zajęcia sportowe prowadzone przez uczennice Gimnajuzm w Wasilkowie 1 raz w tygodniu w grupie 3, 4, 5 latków.


4. Działania pracowników przedszkola zmierzające do podniesienia jakości opieki nad dziećmi.

 1. systematyczne wietrzenie zamkniętych pomieszczeń,
 2. zdrowa i urozmaicona dieta żywieniowa,
 3. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i nauka tańca,
 4. stworzenie miłego, estetycznego i higienicznego otoczenia,
 5. zapewnienie dzieciom wystarczającej dawki nieskrępowanego ruchu, optymalny program dnia i odpowiednie otoczenie,
 6. zapewnienie miejsca, czasu i środków umożliwiających spontaniczna zabawę dzieci,
 7. organizowanie zabaw nie zagrażających zdrowiu i życiu dzieci.

5. Działania mające na celu rozwijanie umiejętności życiowych, poczucia własnej wartości i wiary w siebie (aspekt psychospołeczny zdrowia)

Realizowanie programu „Przyjaciele Zippiego”, jedna grupa

Organizowanie imprez integracyjnych, wycieczek i spotkań grupowych, np.:

 • wyjazd do Krainy Smyka: gr II 30.09.2011 ul Sienkiewicza, 22.032012 grupy III i IV;  23.03.2012 grupy I i II;
 • ognisko integracyjne w Świętej Wodzie 24.09.2011gr IV ul Sienkiewicza
 • wyjazd do Teatru Lalek (18 i 19 kwietnia 2012, 4 grupy ul Sienkiewicza)
 • impreza Pożegnanie Przedszkola grupy IV 21.06.2012: grill i zabawy integracyjne dla dzieci.
 • impreza Pożegnanie Przedszkola gr III 23.06.2012 w Świętej Wodzie
 • wycieczka do Świętej Wody grupy II 14.06.2012

W przedszkolu przy ul Polnej:

 • Wycieczka do Parku Jurajskiego w Jurowcach:30.05.12r. (5latki, 5 godz, i 3,4,5 latki), 05.06 (4 latki), do Muzeum Wsi w Jurowcach- 4 latki (19.04.12r.) , do kina Helios w Białymstoku – 5 latki, 5godz. (12.06.12r.) na film pt. „Gorylek Śnieżek w Barcelonie”.
 • Udział w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy w Wasilkowie i Miejską bibliotekę w Wasilkowie „Kiedy śmieje się dziecko , śmieje się cały świat”.

6. Realizowanie treści ekologicznych

 • Wszystkie grupy realizują plan edukacji ekologicznej „Ekologia w przedszkolu”.
 • Wybrane działania o tematyce ekologicznej:
 • Tematyka kompleksowa: Stop, zabraniam, zakazuję, śmieci w worki się pakuje gr. I 07.05.- 11.05.2012; grupa III 25 -29.06.2012; gr IV 07.05.- 11.05. 2012
 • Udział w konkursie ekologicznym „Buliba” –gr. IV ul Sienkiewicza, październik 2011

W przedszkolu przy ul Polnej:

 • Realizacja projektu „Drzewo mój przyjaciel”- gr. 3 latków (11-15.06.12r.) oraz realizacja tematyki kompleksowej w tej grupie „Ziemia nasz wspólny dom’ (4-8.06.12r.)
 • Realizacja tematyki „Szanujemy środowisko w którym żyjemy” – 5latki, 5godz. (27.02-02.03. 12r.)
 • Spotkanie z : spotkanie z leśnikiem w przedszkolu 22.02 i 13.06. 2012r.;
 • Wycieczka do lasu  Nadleśnictwa w Dojlidach – 29.02.12r.