Get Adobe Flash player

Karta Dużej Rodziny

 

 karta duzej rodziny 1 20140817 1054807834

Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 430) i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

WNIOSKI O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD 16 CZERWCA 2014 R. W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE, UL. KRYŃSKA 32, 16-010 WASILKÓW (POK. NR 3) W GODZ. PRACY OŚRODKA.

link do Wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Wykazu dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

W ramach programu Karty Dużej Rodziny (UCHWAŁA NR LI/371/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu "Karta Dużej Rodziny") przedszkole będzie realizować uprawnienia rodzin wielodzietnych dotyczących ulg w opłacie za pobyt dziecka w placówce (UCHWAŁA NR LI/369/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego).

Podstawą udzielenia ulgi w opłacie za czas realizacji świadczeń wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w gminie Wasilków uprawnień dla rodzin wielodzietnych (karty dużej rodziny, dokumentu potwierdzenie zameldownia na terenie gminy Wasilków)

Ulga przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w gminie Wasilków uprawnień dla rodzin wielodzietnych.

W przypadku utraty uprawnień dla rodzin wielodzietnych, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola. Utrata uprawnień do ulgi następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień.