Get Adobe Flash player

Rekrutacja

 

Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie

ul. Sienkiewicza 24 (tel. 71-85-501)
Filia Przedszkola ul. Polna 1c (tel. 71-85-225)
punkt przedszkolny "Bajkowy dom" w Jurowcach"
punkt przedszkolny "Przedszkolak" w Sochoniach


zaprasza serdecznie dzieci w wieku od 3 do 5 lat

 

 

 REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

  Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: http://wasilkow.pl/oswiata/

Dyrektor
mgr Joanna Broniszewska - Hyży

G
rupa II 4-latki
Scenariusz zaj
ęć
przeprowadzonych dnia 28.04.2011r.
Temat:
„Zrobi
ę
co
ś
z niczego” – wykonanie zabawki z odpadów
.
Cel poznawczy:
Zapoznanie dzieci
ze sposobem segregowania
ś
mieci i ponownego ich
wykorzystania.
Cel kształc
ą
cy:
Kształcenie spostrzegawczo
ś
ci.
Rozwijanie wyobra
ź
ni twórczej.
Cel wychowawczy:
Zach
ę
canie do dbania o
ś
rodowisko naturalne.
Ś
rodki dydaktyczne:
ilustracje lasu czystego, za
ś
mieconego, plansze Recykling: Papieru,
Szkła, Plastiku, chusta animacyjna, worki na
ś
mieci, kosz, pojemniki do segregacji
ś
mieci,
Ŝ
nego rodzaju odpady, gazety do zabawy, nagranie pio
senki „Witaj”, „Ziemia, wyspa
zielona”, muzyka do marszu, wolna, szybka.
Forma:
indywidualna, z cał
ą
grup
ą
.
Metoda:
czynna, słowna, ogl
ą
dowa, pedagogika zabawy.
Hasła programowe:
- podawanie swojego imienia, s. 14,
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad reguluj
ą
cych współ
Ŝ
ycie w grupie, s. 17
- odpowiadanie na pytania, s. 18
- wypowiada si
ę
na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
s. 25
- wypowiadanie si
ę
prostymi zdaniami s. 25
- zwrócenie uwagi na zasady higieny aparatu oddecho
wego, s. 25
- wskazywanie istotnych ró
Ŝ
nic pomi
ę
dzy dwoma przedmiotami, s. 27,
- obserwowanie napisów znajduj
ą
cych si
ę
w otoczeniu, s. 29,
- wykonywanie prostych prac plastycznych, s. 30,
- wykorzystywanie w zabawach ró
Ŝ
nych zabawek, s. 34,
- rozwi
ą
zywanie prostych zagadek, s. 36
- liczenie z wymienieniem kolejnych liczebników s.
39
-
ś
piewanie piosenek razem z osob
ą
dorosł
ą
, s. 48,
Wst
ę
p:
1.
Recytacja wiersza na powitanie.
„Wszyscy w kr
ę
gu tu stoimy, ka
Ŝ
dy czyj
ąś
r
ę
k
ę
trzyma. I dzie
ń
dobry ju
Ŝ
mówimy, tak
zabawa si
ę
zaczyna”
2
. Powitanie z autoprezentacj
ą
.
Dzieci stoj
ą
w kole, ka
Ŝ
da osoba w wyznaczonej kolejno
ś
ci za pomoc
ą
tupania wystukuje
sylaby swojego imienia, wymawiaj
ą
c je gło
ś
no.
3.
Zabawa powitalna Witaj tato, witaj mamo (pedagogik
a zabawy) – powitanie rodziców
„Witaj tato. Witaj mamo, jak si
ę
masz, jak si
ę
masz
Wszyscy ci
ę
witamy, wszyscy ci
ę
kochamy
B
ą
d
ź
w
ś
ród nas, b
ą
d
ź
w
ś
ród nas”.
4.
Wprowadzenie tematu za pomoc
ą
zagadki:
„Sosnowy, d
ę
bowy, stary lub młody,
ś
yj
ą
w nim zwierz
ę
ta i rosn
ą
jagody.”
Rozmowa na temat: Co to jest las?
Dzieci ogl
ą
daj
ą
dwie ilustracje przedstawiaj
ą
ce las czysty i za
ś
miecony. Wypowiadaj
ą
si
ę
w
którym miejscu chciałyby przebywa
ć
.
5
.
Ć
wiczenia oddechowe:
Nauczyciel rozpyla olejek o zapachu le
ś
nym. Dzieci w
ą
chaj
ą
robi
ą
c gł
ę
boki wdech
powietrza nosem i wydech ustami.
Rozwini
ę
cie:
1.
Rozmowa:
Jakie niebezpiecze
ń
stwa gro
Ŝą
lasom ze strony człowieka?
Czy tylko lasy nale
Ŝ
y chroni
ć
?
Cel wychowawczy:
Nauczycielka mówi,
Ŝ
e Ziemia jest domem ludzi, którzy powinni o ni
ą
dba
ć
. Niestety, cz
ę
sto o tym zapominaj
ą
. Niszcz
ą
ś
rodowisko, zatruwaj
ą
powietrze, wycinaj
ą
lasy, zanieczyszczaj
ą
rzeki, jeziora i morza. Du
Ŝ
a ilo
ś
ci
ś
mieci, które „produkuj
ą
” ludzie nie
tylko brzydko wygl
ą
da, ale te
Ŝ
jest zagro
Ŝ
eniem dla przyrody.
Czym jest
ś
mie
ć
?
Ś
mieciem jest ka
Ŝ
da rzecz, której nie chcemy nawet najpi
ę
kniejsza zabawka
ś
wiata, która si
ę
nam znudziła. W tym momencie stanie si
ę
ona
ś
mieciem. Za chwil
ę
tym
ś
mieciem ju
Ŝ
nie
musi by
ć
, wystarczy wyj
ąć
z kosza.
Czy otacza nas du
Ŝ
o
ś
mieci, czy widz
ą
je na ulicach, podwórkach, czy widuj
ą
przepełnione
ś
mietniki? /wypowiedzi dzieci/
2.
Taniec integracyjny „Samoloty”
Dzieci wybieraj
ą
si
ę
na wycieczk
ę
samolotem, aby sprawdzi
ć
jaki jest stopie
ń
zanieczyszczenia naszej Ziemi.
Taniec w
ś
ród porozrzucanych
ś
mieci. Dzieci zajmuj
ą
miejsce na dywanie w kr
ę
gu. W
ś
rodku
znajduj
ą
si
ę
ś
mieci.
3.
Wspólne poszukiwanie rozwi
ą
zania, co zrobi
ć
ze
ś
mieciami? /propozycje
dzieci/
Gdzie jest miejsce
ś
mieci?