+ Strona główna

+ Aktualności

+ Publikacje

+ Dokumenty

+ Kontakt

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i wykonanie © Iwona Dowgier, 2010r.

Współpracujemy:

Warto poczytać:

O PROJEKCIE

Drodzy Rodzice

Ogromnie się cieszymy, że po raz drugi możemy uczestniczyć w realizacji projektu

systemowego „Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start – II edycja ”;

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

 edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Projekt ten powstał z myślą o dzieciach, których rodzice są bezrobotni, przez co mają  utrudniony dostęp

do edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspomaganie  rodzin, by ich dzieci miały szansę na równy start.

 

Realizatorem projektu jest Przedszkole w Wasilkowie, wnioskodawcą Gmina Wasilków.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie wspierał rozwój lokalny i dążył do wzmocnienia spójności społecznych.

Realizowany będzie zgodnie z przepisami ustawy prawa zamówień publicznych i zasadami

dotyczącymi pomocy publicznej.

Czas trwania projektu – czas realizacji projektu 01.10.2010-31.08.2011.

Kontynuowane będzie funkcjonowanie  pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3, 4 letnich

w Filii Przedszkola w Wasilkowie przy ul. Polnej realizującego zajęcia

 w okresie 01.11.2010r. – 31.07.2011r.

 

Głównym celem projektu jest kontynuacja działalności istniejącego oddziału przedszkolnego

 oraz zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych

 15 dzieci, których  rodzice są bezrobotni poprzez stworzenie warunków gwarantujących im równy dostęp

do edukacji przedszkolnej o wysokiej jakości.

 

Cele szczegółowe to:

-            wzrost kompetencji dzieci tj. pewności siebie,

-            samodzielności, umiejętności społecznych,

-            wzrost wiedzy dzieci o kulturze, środowisku przyrodniczym,

-            wspieranie rozwoju dzieci przez opiekę psychologa i logopedy,

-            nauka szacunku i otwartości na inność wśród dzieci

-            wzrost świadomości rodziców, co do wagi wczesnej edukacji, wzrost zaangażowania rodziców.

 

W związku z powyższym w Filii Przedszkola w Wasilkowie przy ul. Polnej zorganizowany zostanie

Oddział Przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich (oddział popołudniowy).

 

Pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym jest bezpłatny i wynosi 5 godzin dziennie.

 

W ramach projektu  będą prowadzone następujące rodzaje bezpłatnych dla Państwa dzieci  działań:

1.          Udział w Festynie integracyjnym: teatrzyk, poczęstunek, niespodzianki itp. - bezpłatnie

2.          Doposażenie oddziału: szafki, sprzęt sportowy – bezpłatnie

3. Zakup pomocy  dydaktycznych: książki, gry planszowe, układanki, puzzle, zabawki, 

              klocki, labirynty itp. - bezpłatnie

4. Zakup materiałów edukacyjnych: kredki, farby, bloki, brystole, bibuła,  nożyczki, kleje,

materiały do zajęć z dziećmi itp. – bezpłatnie

5. Koszty utrzymania sali, w której jest oddział przedszkolny (prąd, woda, ogrzewanie,

sprzątanie sali)– bezpłatnie

6. Zajęcia prowadzone przez  wykwalifikowaną kadrę wychowania przedszkolnego ,

posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi- bezpłatnie

7.          Zajęcia z logopedą, 2 razy w tygodniu- bezpłatnie

8.          Język angielski, 2 razy w tygodniu – bezpłatnie

9.          Rytmika raz w tygodniu – bezpłatnie

10.        Spotkania z psychologiem raz w miesiącu – bezpłatnie

11.        Imprezy organizowane na terenie przedszkola przez nauczycielki – bezpłatnie.

12. Spotkania dla rodziców z przedstawicielem  z Fundacji

Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego poświęcone roli edukacji przedszkolnej i

sposobom wspierania dzieci w procesie edukacji oraz sposobom komunikowania się

z dziećmi oraz warsztaty , których celem będzie zapoznanie z metodą projektów

”Projekty badawcze” i przygotowaniem rodziców do współpracy

 z nauczycielem– bezpłatnie

13.        Spotkania integracyjne z dziećmi, zajęcia otwarte – bezpłatnie

14.        Udział dzieci  wycieczce  edukacyjnej  i krajoznawczej: wynajem autokaru, bilety wstępu – bezpłatnie.

15.        Zakup środków czystości dla dzieci (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie do rąk) - bezpłatnie

16.        Zakup chemii do utrzymania czystości w sali – bezpłatnie

 

W ramach realizacji projektu, w połowie października  odbędzie się rekrutacja dzieci

na podstawie kart zgłoszeń i w oparciu o regulamin rekrutacji. W przypadku większej ilości chętnych

o kolejności przyjęcia – zgodnie z zasadą równości płci przyjmowane będą dzieci:

-            z rodzin, w których jedno z rodziców nie pracuje,

-            wychowywanych przez samotnych rodziców (matkę lub ojca),

-            z rodzin tzw. wielodzietnych,

-            z rodzin o niskim dochodzie.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie

i poproszeni zostaną o wypełnienie dokumentów związanych  z uczestnictwem w projekcie.

 

Bardzo prosimy o dostarczenie nam kart zgłoszeniowych do biura projektu, które mieści się :

w Przedszkolu w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 24.

 

Bardzo zależy nam na tym, żeby pozostać z państwem cały czas w kontakcie.

Szczegółowych informacji udzielają:

        kierownik projektu tel: 798464959 (sieć orange)

        dyrektor przedszkola: 085 7185 501

 

Zapraszamy Państwa do  biura projektu, które mieści się w Przedszkolu w Wasilkowie

     przy ul. Sienkiewicza 24 w godz. od 8.00 do 14.00.

 

 Z poważaniem:

Dyrektor Przedszkola w Wasilkowie

mgr Joanna Broniszewska – Hyży

 

oraz

 

Kierownik projektu

mgr Iwona Dowgier

 

 

 

 

Powrót do głównej strony    Przedszkola